Komunikat
WAKACYJNA PROMOCJA !!!
W OKRESIE WAKACYJNYM GRADING MONET OBIEGOWYCH Z OKRESU PRL, WSPÓŁCZESNYCH
MONET OBIEGOWYCH, MONET 2ZŁ NORDIC GOLD ORAZ MONET ZASTĘPCZYCH W
PROMOCYJNEJ CENIE 7ZŁ ZA SZTUKĘ.
ZAPRASZAMY


Komunikat Drukuj

W związku z rozpowszechnianiem przez firmę GCN nieprawdziwych informacji na temat firmy PCG i jej działalności informujemy, iż działania GCN noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji (art.14.1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503). Poza odpowiedzialnością cywilną, czyny nieuczciwej konkurencji popełnione przez firmę GCN, zagrożone są sankcją karną z art. 26 Ustawy. W chwili obecnej sprawa została skierowana do kancelarii prawnej celem podjęcia wszelkich możliwych kroków prawnych wobec firmy GCN, włącznie ze skierowaniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Firma GCN w opublikowanym oświadczeniu stawia  oszczerstwa pod adresem firmy PCG oraz współpracujących firm numizmatycznych, podważając kompetencje i kwalifikacje personelu, firma została narażonona na nieuzasadnione straty natury moralnej, jak i finansowe. Zgodnie z Kodeksem Karnym "pomawianie, które może poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności jest przestępstwem."(art. 212. §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553).

Wystosowanie do klientów naszej firmy korespondencji, dotyczącej zarzutu prowadzenia nielegalnej sprzedaży oraz zapowiedź egzekucji odszkodowań, to kolejny przejaw nieuczciwej konkurencji, mający na celu wymuszenie na klientach wyboru kontrahenta, a w konsekwencji ograniczanie dostępności do rynku. Co więcej w myśl art. 24 Ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przesyłanie niezamówionej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej również podlega karze.

 

 

W związku z faktem publicznego oświadczenia firmy GCN, zawierającego w swej treści bezpodstawne oskarżenia pod adresem naszej firmy, z tytułu prowadzenia rzekomych nielegalnych praktyk, firma PCG zobligowana jest ustosunkować się do zaistniałej sytuacji i złożyć formalne wyjaśnienia.

 

Treść postawionych zarzutów sensu stricte sprowadza się do oskarżenia o bezprawne wykorzystywanie rozwiązań dotyczących tworów literackich: wzorów i numizmatycznych skal ocen, stanowiących wyłączną własność firmy GCN, zastrzeżonych i opatentowanych, na podstawie wszelkich stosownych dokumentów; notabene bliżej nieskonkretyzowanych.

 

Z definicji prawnej „przedmiot prawa autorskiego stanowi każdy przejaw twórczy, w szczególności utwory wyrażone słowem, symbolami, znakami graficznymi”. Ustawa o prawie autorskim ściśle precyzuje zakres podlegający ochronie z tytułu praw autorskich, i tak „ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia, ochroną nie są natomiast objęte: odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania, koncepcje”, tym samym ustawodawstwo wyklucza dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia majątkowego prawa autorskiego w tym przedmiocie. (art. 1.2 Ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

 

Nawiązując do oskarżeń dotyczących naruszenia prawa patentowego, jak wynika z definicji prawnej  „wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest rozwiązanie nowe, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania”. Według Ustawy Prawo własności przemysłowej, w kategoriach wynalazku w szczególności nie rozważa się: teorii naukowych, metod matematycznych, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej. Teoretyzując w tym kontekście interpretacja wzorów i skal ocen numizmatycznych jako wynalazków staje się dość problematyczna (art. 24, 28 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Dz. U. z 2001 r. Nr 49 poz. 508). Co więcej potencjalnych „roszczeń z tytułu naruszenia patentu można dochodzić po jego uzyskaniu”, a nie dokonaniu zgłoszenia. (art. 288.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Dz. U. z 2001 r. Nr 49 poz. 508).

 

 

Jednocześnie firma PCG pragnie wyrazić ubolewanie w kwestii nieświadomego i bezzasadnego uwikłania w sprawę osób postronnych, niezależnie od ich związku i zainteresowania tematem. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt, postaramy się udzielić odpowiedzi na wszelkie Państwa pytanie.